Kennisgeving

WEBSITE EIGENAAR              

In overeenstemming met de informatieplicht zoals vastgelegd in artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel, worden de volgende gegevens hieronder vermeld:

Bedrijf dat eigenaar is van deze website:  MOMA TRADE, S.L.U.

B.T.W.-nummer: B66424045         

Adres: C/ NÀPOLS, 111 - 08013 BARCELONA

Registratiegegevens: Handelsregister van Barcelona, Deel 44605, Blad 19, Sectie 460937, Inschrijving 1

Telefoon: 932 653 043

E-mail: info@momabikes.com

DOEL

De Verantwoordelijke stelt dit document ter beschikking van de gebruikers om te voldoen aan de bepalingen van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel en de geldende regelgeving inzake Gegevensbescherming, en om alle gebruikers van de website te informeren over de gebruiksvoorwaarden ervan.

Iedereen die deze website bezoekt, aanvaardt de rol van gebruiker en verbindt zich ertoe de hierin uiteengezette bepalingen strikt na te leven, evenals elke andere wettelijke bepaling die van toepassing is.

De Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor om informatie op de website te wijzigen zonder de verplichting om gebruikers hiervan op de hoogte te stellen, waarbij publicatie op de website van de Verantwoordelijke als voldoende wordt beschouwd.

VERANTWOORDELIJKHEID

De Verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige informatie die op zijn website wordt gepubliceerd, mits deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde partij die niet aan hem is gerelateerd.

IP-ADRESSEN

De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt.

Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegewezen wanneer deze verbinding maakt met internet. Al deze informatie wordt geregistreerd in een serveractiviteitenbestand dat correct is geregistreerd en dat de verdere verwerking van de gegevens mogelijk maakt om uitsluitend statistische metingen te verkrijgen die het aantal paginaweergaven, het aantal bezoeken aan web servers, de volgorde van bezoeken, de toegangspunten, enz. kunnen onthullen.

LINKBELEID

Vanaf deze website kan worden doorverwezen naar inhoud van derden. Aangezien de Verantwoordelijke niet altijd de inhoud kan controleren die door derden op hun websites wordt geplaatst, aanvaardt hij geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud. In ieder geval verklaart de Verantwoordelijke dat hij onmiddellijk zal overgaan tot verwijdering van elke inhoud die in strijd is met nationale of internationale wetgeving, moraliteit of openbare orde, en zal hij onmiddellijk de verwijzing naar die website verwijderen en de bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen van de betreffende inhoud.

De Verantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die is opgeslagen, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, in forums, chats, bloggeneratoren, opmerkingen, sociale netwerken of enig ander medium waarmee derden zelfstandig inhoud op de website van de Verantwoordelijke kunnen publiceren. Niettemin en in overeenstemming met de bepalingen van art. 11 en 16 van de LSSICE, stelt de Verantwoordelijke zich ter beschikking van alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten, en werkt actief samen bij het verwijderen of indien nodig blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de moraliteit en de openbare orde zou kunnen schenden. Als de gebruiker van mening is dat er op de website inhoud staat die in aanmerking komt voor deze classificatie, wordt verzocht dit onmiddellijk te melden aan de beheerder van de website.

Deze website is gecontroleerd en getest om correct te functioneren. In principe kan een correcte werking gedurende 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De Verantwoordelijke sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeerfouten kunnen optreden, of dat er overmachtssituaties, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden kunnen plaatsvinden die de toegang tot de website onmogelijk maken.

GEGEVENSBESCHERMING

De Verantwoordelijke is diep betrokken bij de naleving van de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming, en in het kader van het nieuwe wettelijke kader dat is vastgesteld op grond van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "AVG"), en de wetgeving Organieke Wet 3/2018, van 5 december, inzake de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (hierna de "LOPDGDD").

Evenzo informeert de Verantwoordelijke dat hij voldoet aan Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel en zal hij te allen tijde uw toestemming vragen voor de verwerking van uw gegevens voor commerciële doeleinden.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen zijn eigendom van de Verantwoordelijke of hebben in voorkomend geval een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs.

Alle inhoud van de website is adequaat beschermd door de wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom.

Ongeacht het doel waarvoor ze zijn bestemd, vereist de volledige of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, de exploitatie, de distributie en de commercialisering in elk geval de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verantwoordelijke. Elk ongeautoriseerd gebruik dat vooraf niet door de Verantwoordelijke is goedgekeurd, wordt beschouwd als een ernstige schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen die niet toebehoren aan de aanbieder en die op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars, die verantwoordelijk zijn voor eventuele mogelijke controverses die daaruit kunnen voortvloeien. In ieder geval heeft de Verantwoordelijke de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hen.

De Verantwoordelijke staat derden uitdrukkelijk toe rechtstreeks door te verwijzen naar specifieke inhoud van de website, waarbij zij in elk geval moeten doorverwijzen naar de hoofdpagina van de website van de Verantwoordelijke.

De Verantwoordelijke erkent de respectieve intellectuele en industriële eigendomsrechten van de eigenaars, waarbij de vermelding of verschijning op de website van de Verantwoordelijke op geen enkele wijze de bestaande rechten of verantwoordelijkheid van de Verantwoordelijke over deze rechten impliceert, noch een goedkeuring, sponsoring of aanbeveling van zijn kant.

Voor alle afbeeldingen waar de ontwerpsoftware dit toelaat, zijn de bijbehorende referenties aan de auteur en de bijbehorende licentie opgenomen.

Voor eventuele opmerkingen over mogelijke schendingen van intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals over een van de inhoud van de website, kunt u dit schriftelijk of per e-mail doen zoals aangegeven in de kop.

SSL

De Verantwoordelijke heeft voor zijn website een SSL-certificaat ("Secure Sockets Layer") aangeschaft.

Een SSL-certificaat beschermt alle persoonlijke en vertrouwelijke informatie die op een website kan worden verwerkt, ongeacht de informatie die wordt verzonden, zoals bijvoorbeeld vanaf een van de contactformulieren op de website naar de server, of de gegevens die worden ingevoerd voor de inschrijving op nieuwsbrieven of toegang tot beveiligde gebieden, enz.

De website verschijnt in groen, waarbij het "https" protocol wordt geactiveerd dat veilige verbindingen mogelijk maakt vanaf een webserver naar de browser van de gebruiker.
Pre-loader